Hiển thị ảnh thay thế cho Logo trong Danh Mục Sản Phẩm Woocommerce

Đôi khi chúng ta cần sử dụng ảnh đại diện chuyên mục sản phẩm để thay thế cho Logo. Đặc biệt đối với các danh mục sản phẩm theo thương hiệu…

<?php
// verify that this is a product category page
  if ( is_product_category() ){
  global $wp_query;
              
  // get the query object
  $cat = $wp_query->get_queried_object();
              
  // get the thumbnail id using the queried category term_id
  $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $cat->term_id, 'thumbnail_id', true ); 
              
  // get the image URL
  $image = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id ); 
              
  // print the IMG HTML
  ?> <span class="custom-logo"> <?php echo "<img src='{$image}' alt='' width='auto' height='80' />"; ?> </span> <?php
  }
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *