Hiển thị logo, tiêu đề trang, slogan với ảnh và tiêu đề danh mục sản phẩm, thương hiệu

– Chỉ hiển thị trong trang sản phẩm duy nhất:
Thay thế logo, tiêu đề trang, slogan (title, description – blog info) bằng tiêu tên Danh mục sản phẩm, và ảnh đại diện danh mục sản phẩm.

Tạo trang giới thiệu sản phẩm theo thương hiệu.

if ( is_product()) {
  global $post;  
  $terms = get_the_terms( $post->ID, 'product_cat' );
    foreach ($terms as $term) {
  $product_cat_id = $term->term_id;
    break;
  }
  // get the thumbnail id user the term_id
  $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $product_cat_id, 'thumbnail_id', true ); 
  // get the image URL
  $image = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id ); 
    echo '<img src="'.$image.'" alt="" class="custom-logo" />';
              
  global $post, $product;
  $categ = $product->get_categories();
    ?>
  <h1 class="site-title"><?php echo $categ; ?></h1>
  <?php
  global $post, $product;
    $categ = $product->get_categories();
    $term = get_term_by ( 'name' , strip_tags($categ), 'product_cat' ); ?>
  <h2 class="site-description"><?php bloginfo( 'description' ); ?></h2>
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *