Tìm Kiếm Gợi ý Kết Quả – WordPress Search Autocomplete using admin-ajax.php

Bước 1: Chèn Code vào Function.php vào theme  đang dùng. hoặc viêt Funciton cho plugin riêng

// Hiển thị Search Sugguet

/**
 * Enqueue scripts and styles.
 *
 * @since 1.0.0
 */
function ja_global_enqueues() {
	wp_enqueue_style(
		'jquery-auto-complete',
		'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-autocomplete/1.0.7/jquery.auto-complete.css',
		array(),
		'1.0.7'
	);
	wp_enqueue_script(
		'jquery-auto-complete',
		'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-autocomplete/1.0.7/jquery.auto-complete.min.js',
		array( 'jquery' ),
		'1.0.7',
		true
	);
	wp_enqueue_script(
		'global',
		get_template_directory_uri() . '/js/global.min.js',
		array( 'jquery' ),
		'1.0.0',
		true
	);
	wp_localize_script(
		'global',
		'global',
		array(
			'ajax' => admin_url( 'admin-ajax.php' ),
		)
	);
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'ja_global_enqueues' );
/**
 * Live autocomplete search feature.
 *
 * @since 1.0.0
 */
function ja_ajax_search() {
	$results = new WP_Query( array(
		'post_type'   => array( 'post', 'page','product' ),
		'post_status'  => 'publish',
		'nopaging'   => true,
		'posts_per_page'=> 100,
		's'       => stripslashes( $_POST['search'] ),
	) );
	$items = array();
	if ( !empty( $results->posts ) ) {
		foreach ( $results->posts as $result ) {
			$items[] = $result->post_title;
			
		}
	}
	wp_send_json_success( $items );
}
add_action( 'wp_ajax_search_site',    'ja_ajax_search' );
add_action( 'wp_ajax_nopriv_search_site', 'ja_ajax_search' );

Bước 2: Chèn Global Js vào File Js của theme đang dùng

/* globals global */
jQuery(function($){
	var searchRequest;
	$('.search-autocomplete').autoComplete({
		minChars: 2,
		source: function(term, suggest){
			try { searchRequest.abort(); } catch(e){}
			searchRequest = $.post(global.ajax, { search: term, action: 'search_site' }, function(res) {
				suggest(res.data);
			});
		}
	});
});

Bước 3: tạo template hiển thị hoặc chèn vào vị trí muốn hiển thị trong theme đang dùng

<form class="navbar-form" role="search" method="get" action="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>">
	<div class="form-group">
		<input type="text" name="s" class="form-control search-autocomplete" placeholder="Search">
	</div>
	<button type="submit" class="fa fa-search"></button>
</form>

Liên kết Github: https://gist.github.com/jaredatch/79e57c68438841b6c09b3ad4c12600f6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *