WordPress breadcrumb

Nếu bạn có sử dụng Woocommerce bạn chỉ cần gọi đến breadcrumb của woocommerce

<?php woocommerce_breadcrumb(); ?>

Nếu bạn không dùng Woocommerce bạn có thể tự tạo Breadrumb theo cách khác như sau:

Tạo Breadcrumbs:

1. Code Function.php

/**
 * Generate breadcrumbs
 */
function get_breadcrumb() {
  echo '<a href="'.home_url().'" rel="nofollow">Home</a>';
  if (is_category() || is_single()) {
    echo "&nbsp;&nbsp;&#187;&nbsp;&nbsp;";
    the_category(' &bull; ');
      if (is_single()) {
        echo " &nbsp;&nbsp;&#187;&nbsp;&nbsp; ";
        the_title();
      }
  } elseif (is_page()) {
    echo "&nbsp;&nbsp;&#187;&nbsp;&nbsp;";
    echo the_title();
  } elseif (is_search()) {
    echo "&nbsp;&nbsp;&#187;&nbsp;&nbsp;Search Results for... ";
    echo '"<em>';
    echo the_search_query();
    echo '</em>"';
  }
}

Hiển thị:
Gọi get_breadcrumb() trong single.php hoặc header.php nếu bạn muốn

<div class="breadcrumb"><?php get_breadcrumb(); ?></div>

Cuối cùng là thêm CSS

.breadcrumb {
  padding: 8px 15px;
  margin-bottom: 20px;
  list-style: none;
  background-color: #f5f5f5;
  border-radius: 4px;
}
.breadcrumb a {
  color: #428bca;
  text-decoration: none;
}

Ngoài ra. nếu bạn dùng Yoast seo có thể sử dụng mặc định của Yoast Seo

<?php if ( function_exists('yoast_breadcrumb') ) {
 yoast_breadcrumb('<p id="breadcrumbs">','</p>');
} ?>

Hoặc:

<?php if ( function_exists('yoast_breadcrumb') ) {
 $breadcrumbs = yoast_breadcrumb("","",false);
} ?>

Liên kết: https://yoast.com/wordpress/plugins/breadcrumbs/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *