WOOCOMMERCE – Short Code lấy ra trang cửa hàng hoặc gọi sản phẩm

Trước tiên hãy tạo một trang mới, mình đặt tên cho nó là Trang chủ chẳng hạn để dễ nhận biết.

Ở phần nội dung, bạn có thể viết bất cứ cái gì vào, hoặc sử dụng các shortcode sau:

 [products orderby="date" order="desc"] 

– Hiển thị các sản phẩm mới nhất.

 [product_category category="slug-danh-muc-san-pham"] 

– Hiển thị sản phẩm mới dựa theo tên danh mục sản phẩm.

 [sale_products per_page="12"] 

– Hiển thị 12 sản phẩm đang được giảm giá.

 [best_selling_products per_page="12"] 

– Hiển thị 12 sản phẩm bán chạy.

 [product_attribute attribute='color' filter='black'] 

– Hiển thị sản phẩm có chứa thuộc tính là color và giá trị thuộc tính là black.

Hiển thị logo, tiêu đề trang, slogan với ảnh và tiêu đề danh mục sản phẩm, thương hiệu

– Chỉ hiển thị trong trang sản phẩm duy nhất:
Thay thế logo, tiêu đề trang, slogan (title, description – blog info) bằng tiêu tên Danh mục sản phẩm, và ảnh đại diện danh mục sản phẩm.

Tạo trang giới thiệu sản phẩm theo thương hiệu.

if ( is_product()) {
  global $post;  
  $terms = get_the_terms( $post->ID, 'product_cat' );
    foreach ($terms as $term) {
  $product_cat_id = $term->term_id;
    break;
  }
  // get the thumbnail id user the term_id
  $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $product_cat_id, 'thumbnail_id', true ); 
  // get the image URL
  $image = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id ); 
    echo '<img src="'.$image.'" alt="" class="custom-logo" />';
              
  global $post, $product;
  $categ = $product->get_categories();
    ?>
  <h1 class="site-title"><?php echo $categ; ?></h1>
  <?php
  global $post, $product;
    $categ = $product->get_categories();
    $term = get_term_by ( 'name' , strip_tags($categ), 'product_cat' ); ?>
  <h2 class="site-description"><?php bloginfo( 'description' ); ?></h2>
}

Hiển thị ảnh thay thế cho Logo trong Danh Mục Sản Phẩm Woocommerce

Đôi khi chúng ta cần sử dụng ảnh đại diện chuyên mục sản phẩm để thay thế cho Logo. Đặc biệt đối với các danh mục sản phẩm theo thương hiệu…

<?php
// verify that this is a product category page
  if ( is_product_category() ){
  global $wp_query;
              
  // get the query object
  $cat = $wp_query->get_queried_object();
              
  // get the thumbnail id using the queried category term_id
  $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $cat->term_id, 'thumbnail_id', true ); 
              
  // get the image URL
  $image = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id ); 
              
  // print the IMG HTML
  ?> <span class="custom-logo"> <?php echo "<img src='{$image}' alt='' width='auto' height='80' />"; ?> </span> <?php
  }
?>